คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่  69/2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในวันที่  13  มิถุนายน  2559  ณ ห้องประชุม 1712  อาคาร 1  ชั้น  7