คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่ ๒๐/๒๕๕๗
โครงการปลูกฝังคุณธรรม ด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันเสาร์ที่ ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗
ณ สถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุรี