ห้องคณบดี
1070
ห้องรองคณบดี (ผศ.พูนทรัพย์  มิตรสัมพันธ์)
1071
ห้องสมุดคณะ
1072
ห้องประชุม (ห้อง 1712)
1073
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1074 , 1075
ห้องพักอาจารย์ (กลุ่มวิชาสถิติ)
1076
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1080
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
1081
 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1082
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1090 , 1091
ห้องพักอาจารย์ (กลุ่มวิชาเคมี)
1030
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1040
ห้องพักอาจารย์ (กลุ่มวิชาชีว)
1050
ห้องพักเจ้าหน้าที่ (กลุ่มวิชาชีว)
1051
ห้องพักอาจารย์ (กลุ่มวิชาฟิสิกส์)
1060
ห้องพักอาจารย์ (กลุ่มวิชาชีว)
ห้องพักอาจารย์วิทยาการคอมพิวเตอร์   
ห้องพักอาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                         
1061
5033 , 5031
5032