คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลับราชภัฎธนบุรี 
ที่ ๒๑/๒๕๕๗
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเทคโนโลยีมือถือ
วันที่  ๒๐-๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗