คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่ 1/2559

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์ก้าวไกล ประจำปี 2559