คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลับราชภัฎธนบุรี 
ที่ ๓๐/๒๕๕๖
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖