คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ที่  76/2557

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ณ ห้องประชุม 1712 อาคาร 1 ชั้น 7